Training Title: Psychological First Aid

Date : 09 July 2021, Duration: Four Hours

Jointly organized by Rajshahi University Mental Health Center and PASILC, Rajshahi, Bangladesh

Name Certificate No.
Mahamudul Hasan Pintu PASILC/PFA/7/21/1
Shah Sultan Ali PASILC/PFA/7/21/2
A. S. M. Jubair Hossan Jewel Mondol PASILC/PFA/7/21/3
Md. Mashudul Haq Siddiki PASILC/PFA/7/21/4
Abdul Alim PASILC/PFA/7/21/5
Alpona Karmakar PASILC/PFA/7/21/6
Salma Khatun PASILC/PFA/7/21/7
Pritykana Barua PASILC/PFA/7/21/8
Murshida Ferdous Binte Habib
PASILC/PFA/7/21/9
Sharmin Dil Afroz PASILC/PFA/7/21/10
Md. Hasan Al Farabi PASILC/PFA/7/21/11
Tasmim Tamanna Kony PASILC/PFA/7/21/12
ASHIQ PASILC/PFA/7/21/13

Recent Comments

Archives

PASILC

  • No categories